Wednesday, February 4, 2009

Pelan eTiQa Prima

PENGENALAN

Merupakan pelan Takaful Keluarga yang menawarkan perlindungan serta simpanan yang dapat memenuhi kehendak semasa peserta. Pelan ini ditawarkan kepada individu berumur diantara 6 bulan sehingga 54 tahun sahaja.

Pelan ini memberikan manfaat perolehan setiap 3 tahun jaminan pulangan berjadual dengan anggaran 10% dari amaun perlindungan (Dengan andaian pulangan pelaburan sebanyak 4% ke atas Akaun Khas Peserta)

Kadar pulangan yang lebih tinggi atau rendah akan mengubah jumlah pembayaran ini.

Peserta yang menyertai pelan ini akan mendapat manfaat perlindungan bila berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh di sepanjang tempoh penyertaan sehingga tamat tempoh sijil walaupun Manfaat Perolehan sudah dibayar

MANFAAT ASAS

Perolehan Setiap 3 tahun (Survival)

Jaminan manfaat berjadual setiap tiga tahun sehingga tamat tempoh pelan 10 % dari nilai amaun perlindungan dibayar atas andaian pulangan pelaburan sebanyak 4% keatas Akaun Khas Peserta

Kematangan

Semasa tamat tempoh kontrak yang disertai

Keilatan Kekal Menyeluruh (Sehingga umur 65 tahun)

i.

Keilatan disebabkan oleh kecederaan tubuh yang menghalang orang yang dilindungi daripada melakukan sebarang urusniaga atau pekerjaan atau menjalankan sebarang kerja untuk mendapat upah, pampasan atau untung dengan syarat keilatan tersebut mestilah berterusan tanpa sebarang gangguan untuk tempoh tidak kurang dari enam bulan

ii.

Hilang keseluruhan peglihatan pada kedua belah mata, atau hilang/putus kedua belah tangan pada/atas pergelangan tangan, atau hilang/putus kedua belah kaki pada/atas buku lali, atau hilang/putus satu tangan pada/atas pergelangan tangan dan hilang/putus satu kaki pada/atas buku lali, atau kehilangan penglihatan untuk sebelah mata yang tidak dapat dipulihkan dan hilan hilang/putus keseluruhan legan/kaki pada/atas pergelangan tangan atau buku lali

Untuk pelan juvana, hanya (ii) sahaja terpakaiKematian

Termasuk kematian atas sebab biasa atau kemalangan.

CIRI - CIRI PELAN

· Jaminan pulangan berjadual akan dibayar setiap tiga tahun. (Contoh: 10% dari Amaun Perlindungan – dengan andaian pulangan sebanyak 4 % ke atas Akaun Khas Peserta. Kadar yanglebih tinggi atau renah akan mengubah jumlah manfaat ini)

· Perlindungan Kematian atau Keilatan Kekal Menyeluruh sepenuhnya walaupun Manfaat Perolehan sudah dibayar

· Terdapat nilai tunai

· Tiada Lien untuk Juvana

· Manfaat Kematian dan Keilatan Kekal Menyeluruh boleh dilanjutkan kepada Juvana

· Peruntukan Bukan Lucuthak melalui Sumbangan Automatik (Non-forfeilure Option in Automatic Contribution)

PERATURAN PENGUNDERAITAN

Had Umur Penyertaan

Minimum 6 bulan (Tarikh lahir akan datang)

Maksimum 54 tahun (Tarikh lahir akan datang)

Tempoh Sijil

18, 21, 24, 27 dan 30 tahun

Umur matang maksimum

84 tahun

Tempoh sumbangan

Selaras dengan tempoh sijil

Amaun Sumbangan

Minimum RM100 sebulan

Maksimum Tiada Had

Perlindungan minimum

RM 10,000

Perlindungan maksimum

Dewasa – Tertakluk kepada pengunderaaitan

Juvana - RM 200,000 Jumlah keseluruhan temasuk pelan asas dan rider bertempoh sahaja.

Aliran Sumbangan

Tahun

Akaun Peserta

%

Akaun Khas Peserta

%

1

0

100

2 keatas

10

90

Nilai Tunai Sijil

Jumlah Akaun Peserta Terkumpul

Lat Sumbangan

Tahunan, setengah tahunan, suku tahunan dan bulanan

PEMBAYARAN MANFAAT


Meninggal dunia

i. Manfaat kematian Biasa

Amaun Perlindungan + Jumlah Akaun Peserta + Mudharabah dari Akuan Peserta

ii. Manfaat Kematian Akibat Kemalangan

Sama seperti kematian biasa

Manfaat Survival

Pembayaran berjadual 10 % dari nilai Amaun Perlindungan dibayar setiap tiga tahun sehingga tamat tempoh pelan, dan baki selebihnya dibayar apabila sijil matang

Tahun

Tempoh Matang

18 tahun

21 tahun

24 tahun

27 tahun

30 tahun

3

10%

10%

10%

10%

10%

6

10%

10%

10%

10%

10%

9

10%

10%

10%

10%

10%

12

10%

10%

10%

10%

10%

15

10%

10%

10%

10%

10%

18

50%

10%

10%

10%

10%

21


40%

10%

10%

10%

2430%

10%

10%

27
20%

10%

Manfaat Keilatan Menyeluruh

i. Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh akibat sebab biasa (Sebelum umur 65 tahun)

Tahun Keilatan Kekal

% dari Jumlah Perlindungan

Tahun Pertama

20 % dari Amaun Perlindungan + jumlah Akaun Peserta + Mudharabah dari Akaun Peserta

Tahun Kedua

40 % dari Jumlah Amaun Perlindungan

Tahun Ketiga

40 % dari Jumlah Amaun Perlindungan

Bayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan

ii. Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh Akibat Kemalangan (Sebelum umur 65 tahun)

Sama seperti Keilatan Kekal Menyeluruh akibat sebab biasa.

iii. Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh akibat sebab biasa (Selepas umur 65 tahun)

Tiada Manfaat dibayar

Manfaat Kematangan

Akuan Peserta + Mudharabah dari Akaun Peserta + Lebihan dari Akaun Khas Peserta

RIDER TAMBAHAN

1

Rider Bertempoh

Term Rider

Ditawarkan kepada peserta dewasa (18 – 60 tahun) dan juvana (6 bulan – 17 tahun)

2

Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan

Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)

Ditawarkan kepada peserta dewasa (18 – 55 Tahun) dan Juvana (6 bulan – 17 tahun )

3

Manfaat Indeminiti Kemalangan

Accidental Indeminity Rider (AIR)

Ditawarkan kepada peserta dewasa (18 – 55 tahun) sahaja

4

Manfaat Hospital

Hospital Benefit (HB)

Ditawarkan kepada peserta dewasa (18 – 55 tahun) sahaja dan Juvana (6bulan – 17 tahun)

5

Penyakit Kritikal

Critical Ilness (CI)

Ditawarkan kepada peserta dewasa (18 – 55 tahun) sahaja

6

Menfaat Pembayar untuk Pelan Juvana

Payor Benefit for juvenile (PB)

Ditawarkan kepada peserta dewasa (18 – 55 tahun) sahaja